Medlemsvilkår – Hamna Aktivitet og Helse AS


Desse medlemsvilkåra («vilkåra») gjeld for alle medlemskap frå og med startdato angitt i medlemskontrakta. Vilkåra er bindande for begge partar frå og med dato når medlemskapet vert teikna, og så lenge ein er medlem, ref. pkt.4 om bindingstid og oppseiing.

1. Medlemskap i Hamna Aktivitet og Helse AS («Hamna»)

1.1 Medlemen pliktar til ei kvar tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift i henhold til medlemskontrakt og halde seg orientert om og følgje dei til ei kvar tid gjeldande reglar og instruksar som Hamna har i sine treningslokale. Brot på dette kan føre til utestenging.

1.2 Medlemen skal ved ågang til senteret registrer sin nøkkelbrikke i resepsjonen, og til ei kvar tid kunne syne fram legitimasjon med bilete under opphald i Hamna sine lokale, saman med nøkkelbrikke.

1.3 Alle endringar av medlemskap skal skje skriftleg eller ved personleg oppmøte. Kontaktinformasjon og betente opningstider finn ein på nettsida www.hamnatrening.no. Stadfesting på utførte endringar skal sendast frå Hamna innan 14 dagar til medlemen si oppgjevne e-postadresse. Om stadfesting ikkje vert motteke, må medlemen kontakte Hamna på nytt.

1.4 Medlemskap for born "Hamna-Barnemedlemskap" gjeld til og med det året ein fyller 12 år og forutsetter at ein foresatt er tilstades saman med bornet.

1.5 Frå og med det året ein begynner på ungdomssulen kan ein trene i treningsareal viss ungdomen har tatt «ungdomslappen» på Hamna, samt kjøp personeleg medlemskort. Elevar på barneskulen har ikkje tilgang på eigentreningsareala før etter nyttår siste året på barneskulen. Medlemskapet går automatisk over til eit vaksen medlemskap det året barnet fyller 18 år. For alle medlemskap for personar under 18 år gjeld at medlemskapet må vere knytt til foresette som står som betalar, samt at ein foresatt må signere medlemskontrakta ilag med medlemen.

1.6 Familiemedlemskap gjelder foreldre pluss barn. Alle born til og med fylte 17 år er inkludert i familiemedlemskapet. Når barnet fyller 18 år er det ikkje lengre inkludert i familiemedlemskapet og må eventuelt over på eiget medlemskap. Alle barn i familiemedlemskapet frå 16 år må ha egen personeleg nøkkelbrikke som må kjøpast på Hamna.

1.7 Medlemskapet gjelder frå den dagen medlemen registrer sitt medlemskap.

1.8 SPA medlemskap er kun for medlemmer over 18år. Nordfjord hotell kan si opp spamedlemskap når det er brudd på hotellets regler eller uønsket adferd. Spamedlemskap har ellers samme vilkår som ordinære Hamnamedlemskap.

2. Betaling

2.1 Oppstartsbeløp beståande av innmeldingsavgift og treningsavgift for 1 månad samt resten av inneværende måned (innmeldingsmånaden) skal betalast på første faktura ved innmelding. Deretter trekkes medlemen ved Avtalegiro fast dato kvar månad (sjå pkt. 2.3)

2.2 Betaling av alle medlemskap medlemskap med løpande varigheit skal skje ved bruk av Avtalegiro (automatisk trekk i frå medlemens bankkonto). Fakturagebyr tilkjem når Avtalegiro ikkje nyttast til betaling av treningsavgift.

2.3 Avtalegiro fullmakt: Eg er kjend med at Avtalegiro er ein avtale mellom min bank og meg som kontoinnehavar om betaling av treningsavgift. Ved oppretting av Avtalegiro gjev eg Hamna rett til å melde inn belastning av treningsavgift i henhold til min medlemskontrakt. Dato for belastning er normalt den 20. i kvar månad. Som medlem pliktar eg å opprette Avtalegiro-avtale og jamleg kontrollere at rett beløp belastast. Sletting av Avtalegiro-avtale i bank er ikkje å regne som oppseiing av medlemskap hjå Hamna.

2.4 Ved kontantkontrakter (ei treningsøkt eller trening over ein kort periode) skal treningsavgifta betalast i si heilheit før treninga tek til. Det er også anledning til å betale andre medlemskap kontant dersom ein ynskjer det.

2.5 Ved eventuell stopp av sponsing av medlemskap vil ordinær medlemspris bli kravd frå medlemen.

2.6 Dersom medlemen ikkje betalar innan fristen, vil kravet bli overførd til tredjepart for vidare innkrevjing.

2.7 Ved misleghald av betaling på minst tre forfalne månadsavgifter vil Hamna kunne sperre tilgangen til senteret, og samtidig bringe medlemskontrakta sin resterande verdi til forfall.

3. Personleg Nøkkelbrikke

3.1 Ved teikning av medlemskap hos Hamna får du tilgang til treningssenteret via personleg nøkkelbrikke i dei til ei kvar tid gjeldande opningstider for Hamna. Det er ikkje tillate for medlemar av Hamna å ta med uvedkomande (personar utan medlemskap) inn i treningslokalet. Dersom slikt blir oppdaga kan medlemmen bli belasta for dette etter Hamna sine satsar.

3.2 Ei nøkkelbrikke er personleg og kan ikkje lånast bort til andre. Dersom medlemen mister nøkkelbrikka si, har han/ho ansvar for å gje beskjed til Hamna om dette slik at den kan deaktiverast. Ved tap av nøkkelbrikke må medlemen sjølv kjøpe ny nøkkelbrikke.

3.3 Alle medlemmer på Hamna skal registrer sin innkomst med nøkkelbrikke i resepsjonen.

4. Bindingstid og oppseiing

4.1 Medlemskontrakter som er inngått med bindingstid kan ikkje avsluttast i bindingstida. Når bindingstida er utgått, fortsetter medlemskapen med 1 månad skriftleg oppseiing. Oppseiingsfristen løper frå og med første dag i månaden etter at oppseiinga er motteken av Hamna. Medlemen kan ikkje overdra medlemskontrakta til andre.

4.2 Ved inngåing av ei rabattert medlemskontrakt (student, kampanjetilbod og liknande) vil prisen automatisk justerast til ordinær pris etter at bindingstida er gått ut. Medlemen er sjølv ansvarleg for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal oppretthaldast utover opprinneleg bindingstid, og dette må framvisast før bindingstida går ut.

4.3 Ved graviditet, skade/ sjukdom og liknande kan medlemskapet «frysast» ved å framvise legeerklæring over perioden dette er aktuelt. Dette medfører utsetting av bindingstid og betaling til medlemen er i stand til å nytte seg av treningstilbodet att.

4.4 Hamna kan oppheve bindingstid ved dokumentert flytting utanfor kommunegrense, eller ved legeerklæring.

4.5 Hamna er ikkje pliktig til å refundere treningsavgift på grunn av sjukdom eller manglande bruk av treningstilbodet.

5. Ansvarsforhold

5.1 All trening, buldring og opphald i barneavdeling skjer på eige eller foresattes ansvar.

5.2 Medlemen har ansvar for å være helsemessig skikka til å trene hjå Hamna, samt til å opplyse om informasjon som vil være av betyding ved treningsrettleiing eller ved inngåing av samarbeid med personleg trenar og/ eller andre tenester i Hamna sin regi.

5.3 Hamna fråskriv seg alt ansvar for personskadar og skadar på gjenstandar som oppstår under, eller som fylgje av, medlemen sitt opphald i Hamna, herunder tap og skadar på personlege eigendelar.

5.4 Medlemen er ansvarleg for å halde Hamna informert om adresseendringar, endring av bankkonto, samt anna informasjon som er naudsynt for ivaretaking av rettigheiter og pliktar etter medlemsvilkåra. Forsinka betaling eller anna misleghald som følgje av at informasjonsplikta ikkje er overhalden, er medlemen sjølv ansvarleg for.

5.5 Foresatte har sjølv ansvar for sikkerheita til eigne barn. Den vaksne som har med barn på Hamna skal være over 18 år og skal værekjent med reglene og sikkerhets rettningslinjane i avdelingen det hvor barnet oppholder seg.

5.6 Barn i barneavdeling kan være i lag med barnevakt som er fylde 13 år så lenge foresatte er på huset og det ikkje er for mange barn i barneavdelingen. Men merk at det fortsatt er foresatte som er ansvarleg for sikkerheta og avgjør om barnevakten er tilstrekkelig kjent med sikkerhetsreglane i avdelingen.

5.7 Hamna forbeholder seg retten til å bortvise alle som ikke følger reglene som Hamna er satt opp i hver enkelt avdeling. Eventuell bortvising vil skje uten refusjon av adgangsavgift.

6. Antidoping policy

6.1 Hamna har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker eit reint, sunt og helsefremmande treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikkje bruk av dopingmidler blant våre kunder.

6.2 Som medlem av Hamna tek eg avstand i frå bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjer eit vesentleg misleghald av medlemsavtalen som gir Hamna rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

6.3 Eg forpliktar meg til ikkje å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Eg er kjent med at lista til ei kvar tid kan finnast på www.rentsenter.no

6.4 Hamna har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer teikn og symptomer på bruk av dopingmidler er eg innforstått med at eg vil bli kalla inn til ein samtale. Under samtalen vil eg bli forelagt ein avtale om dopingkontroll som forpliktar meg til å avgi dopingprøve mens eg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligg teikn til mogleg dopingbruk. Dersom eg ikkje signerer erklæringen, anses det som eit vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Hamna har anledning til å heve medlemskapet.

6.5 Med ikraftsettelse frå 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Hamna kan bli politianmeldt.

7. Endringar

7.1 Hamna føreheld seg retten til å endre medlemsvilkår og prisar. Prisjustering kan skje på bakgrunn av mellom anna endra treningstilbod og auka kostnadsnivå gjennom inflasjon, husleige, statlege avgifter og anna. Pris kan ikkje endrast innafor bindingstid i den medlemskontrakt som er inngått.

7.2 Hamna føreheld seg retten til å halde stengt på heilagdagar og redusere opningstid og gruppetilbod ved ferieavvikling og sommartid.

8. Informasjon, beskjeder og personvern

8.1 Hamna gir informasjon i henhold til kontaktopplysningar medlemen har oppgjeve til Hamna. Medlemen samtykker til at Hamna også kan nytte elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, E-post osv.), samt nettside og oppslag på senteret for å informere om forhold som vedkjem medlemen, herunder prisjusteringar, samt for å informere om og/eller marknadsføre sitt tenestetilbod (jf. Marknadsføringslova §15).

8.2 Hamna er forpliktet til å beskytte personvernet ditt og behandle dine personlige data på en sikker måte. Personlige data betyr all informasjon eller identifiserbar fysisk person («registrert»). Det kan således være hvilken som helst type data som gjør det mulig å identifisere en person. Eksempler inkluderer navn, e-postadresser eller telefonnumre hvis de kan knyttes til en bestemt levende fysisk person.

8.3 Begrepet «behandling» dekker alle typer operasjoner som utføres på personopplysninger. Definisjonen er svært bred og inkluderer alle former for håndtering av data, fra samling, opptak, lagring og tilpasning til bruk, formidling og sletting av personopplysninger.

8.4 Vi behandler personlige data for å kunne oppfylle eller inngå avtale med deg.

- Hvis du har inngått en avtale med oss om medlemskap eller annet faglig samarbeid, har du gitt oss personopplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, mv. Gjennom avtalen eller samarbeidet har du samtidig gitt aksept for at vi oppbevarer disse personopplysningene, og at vi kan bruke dem til å kunne oppfylle avtalen med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til ditt medlemskap hos oss / vårt samarbeid.

- Hvis du har søkt om en jobb hos Hamna, har du gitt oss personopplysninger som kontaktinformasjon og mulig annen personlig informasjon (for eksempel bilder, familieforhold, etc.) i søknaden din. Vi bruker denne informasjonen til å evaluere søknaden din og egnethet for ansettelse. Rettslig grunnlag for behandlingen av disse personopplysningene knyttet til deg er at behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg. Dette kan bety at vi må si opp avtalen hvis du ber om at vi sletter data eller på annen måte begrenser behandlingen av dataene dine.

8.5 Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse.

- Hvis du har uttrykt interesse for eller registrert deg for nyhetsoppdateringer fra oss på enkelte emner, har du gitt oss personlige opplysninger som ditt navn eller e-postadresse. Vi bruker denne informasjonen til å kunne sende relevante nyheter og meldinger til deg.

- Hvis du har registrert eller sendt inn et bidrag til en konkurranse som vi har organisert, har du gitt oss personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, navn på sosiale medier og / eller et bidrag (f.eks. et bilde eller film) som man kan identifisere. Vi bruker denne informasjonen til å kunne vurdere ditt bidrag, utnevne en vinner og tildele en premie.

- Hvis du har registrert deg for et arrangement som vi organiserer, har du gitt oss personopplysninger som kontaktinformasjon og kanskje også noen helsemessige opplysninger (f.eks. allergier) som vi av sikkerhetsmessige grunner trenger å vite om og/eller må informere medisinsk personale om.

- Hvis du har kontaktet oss med spørsmål eller klager, har du gitt oss kontaktinformasjon og eventuell tilleggsinformasjon (f.eks. helseproblemer). Vi bruker denne informasjonen til å kunne svare på spørsmål, undersøke spørsmål, spore - eller rapportere helserisiko, betale kompensasjon, forhindre bedrageri, mv.

- Hvis du besøker vår hjemmeside og aksepterer informasjonskapslene våre, har du godkjent at vi kan samle inn potensielle personopplysninger i form av online adferd (for eksempel din IP-adresse, klikkhistorikk, tidligere besøkte nettsteder, etc.) som beskrevet i Cookie Policy. Vi kan bruke slik informasjon til statistiske formål og optimalisering av vår hjemmeside.

- Hvis du ellers velger å komme i kontakt med oss, på vår generelle invitasjon eller på eget initiativ, til en av våre generelle e-postadresser (f.eks. post@hamnatrening.no) gir du oss personlige opplysninger som vi bruker til å kunne svare og evaluere innholdet i e-posten din.

8.6 Juridiske krav, allmenn interesse og samtykke

Vi kan behandle dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre juridiske krav (for eksempel forpliktelser til å beholde registre). I tillegg kan vi behandle dine personlige data basert på ditt samtykke. Vi vil i så fall få ditt samtykke til et bestemt formål og sikre at det er gitt fritt, spesifikt, informert og utvetydig. Du har rett til å trekke samtykket til enhver tid og er i så fall velkommen til å kontakte oss.

8.7 De som vil ha tilgang til dine personopplysninger, er autoriserte medarbeidere i Hamna som må ha tilgang til dataene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Om nødvendig kan slike data også måtte behandles av IT-eksperter og / eller advokater. Personopplysninger blir lagret digitalt i ulike IT-systemer, der leverandørene av disse også er underlagt GDPR (personvernforordningen). I tillegg er manuelle medlemskontrakter lagret i låste arkivskap i avlåste rom. Personopplysninger blir ikke formidlet videre til andre. Unntak vil være ved eventuelt pålegg fra politimyndighet. I slike tilfeller vil vedkommende opplyses om det.

8.8 Når vi behandler personopplysninger, er det basert på en avtale

Når vi behandler personopplysninger, er det basert på en avtale der vi beholder dine personopplysninger i løpet av avtalens løpetid og sletter det når avtalen avsluttes. Med sletting menes: de muligheter våre IT-leverandører har gitt oss til å slette digitale spor av personopplysninger, samt makulering av trykte personopplysninger, som f.eks. en manuell medlemskontrakt.

Imidlertid gjelder unntakene nedenfor:

Hvis vi er lovlig forpliktet til å beholde eller avsløre noen av dine personlige data etter at avtalen er avsluttet, for eksempel arbeidsinformasjon, beholder vi dataene så lenge og i den grad det kreves i henhold til loven eller som pålagt av en offentlig myndighet.

Bilder eller filmer fra hendelser som vi har organisert, blir ikke slettet automatisk etter at arrangementet har blitt holdt, men kan også brukes til markedsføringsformål fremover. Materialet slettes når det ikke lenger er relevant for disse formålene.

Hvis du har søkt om en jobb hos Hamna, beholder vi dine personopplysninger i seks måneder fra søknadsdatoen dersom det var en spontan søknad. Vi beholder søknaden med det formål å kunne kontakte deg hvis en egnet stilling skal komme opp.

Hvis du ikke har søkt på en bestemt stilling hos oss, vil vi slette søknaden din ved å varsle deg om at vi ikke vil gi deg stillingen, med mindre vi er helt enige om noe annet.

8.9 Når vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse

Klager: Vi behandler personopplysningene du har oppgitt i din epost til oss med en periode på to år fra datoen for sending av eposten. Vi oppbevarer informasjonen for å kunne utføre statistiske analyser på spørsmål og klager, for å undersøke, spore og rapportere potensielle helserisikoer, for å overvåke og forbedre kundeservice, å betale kompensasjon og for å forhindre svindel gjennom f.eks. gjentatte ubegrunnede klager med erstatningskrav.

Nettsted: Vi behandler dine personopplysninger i form av online oppførsel samlet inn via informasjonskapsler (cookies) så lenge du har godtatt disse på våre nettsider.

Ideer mv .: Vi behandler personopplysningene som du spontant kan gi oss, f.eks. gjennom ideer til produkter og kampanjer eller lignende, så lenge de er relevante for oss.

Sensitiv informasjon: helsedata blir alltid slettet så snart formålet ikke lenger er aktuelt, det kan f.eks. være etter et evt. fryst medlemskap som følge av legeerklæring.

Når samtykke er det juridiske grunnlaget for behandlingen, vil vi slette dataene så snart du trekker samtykket. Vær oppmerksom på at retten til å trekke samtykket ditt ikke er tilbakevirkende.

8.10 Du har flere rettigheter som du kan påberope deg som registrert hos oss.

For det første har du rett til å vite hvilke personlige data vi har om deg. Du kan også be om at vi korrigerer unøyaktige data om deg, og at vi sletter visse data eller opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formål det ble samlet inn.

Videre kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personlige data. Vær oppmerksom på at en slik forespørsel kan bety at vi ikke lenger kan oppfylle våre potensielle forpliktelser overfor deg.

Hvis behandlingen av dataene dine er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. I så fall, eller hvis vi har inngått en avtale med deg, kan du også motta en kopi av personopplysningene du har gitt oss i et digitalt format. Hvis vi behandler dataene dine basert på vår legitime interesse, kan du når som helst protestere mot behandlingen.

Du som registrert har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvis du har spørsmål eller påberope noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på post@hamnatrening.no.